JPK - Jednolity Plik Kontrolny w systemach SAP

1 lipca 2016 r. w życie wejdą ważne dla przedsiębiorców zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczące przekazywania przez podatników na żądanie organów podatkowych danych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Oznacza to, że przedsiębiorstwa mają obowiązek dostosowania swoich systemów informatycznych tak, aby móc wygenerować z nich szczegółowe dane do kontroli.

SI-Consulting przy współpracy z Kancelarią Olesiński & Wspólnicy proponuje pełne wsparcie w obszarze dostosowania rozwiązań SAP do nowych regulacji.

Co to jest JPK?

JPK to struktura logiczna umożliwiająca przekazywanie przez podatników na żądanie organów podatkowych całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej za wskazany przez organ okres. Żądanie będzie dotyczyć okresów już rozliczonych. Struktura logiczna została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.

Ważne! Niewdrożenie JPK i nieudostępnienie danych na żądanie organów podatkowych może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

Kogo dotyczą zmiany?

Najszybciej zmiany dotkną duże przedsiębiorstwa, bo z te z racji skali działalności, przetwarzają bardzo dużą liczbę dokumentów, transakcji o dużych wolumenach, niejednokrotnie prowadzą handel zagraniczny i realizują transakcje z podmiotami powiązanymi. Duże przedsiębiorstwa to podmioty, które w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zatrudniają powyżej 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln EUR, a suma aktywów bilansu wynosi powyżej 43 mln EUR.

Dla średnich i małych firm termin dostosowania systemów informatycznych przypada na  1 lipca 2018 r.  W okresie od 1 lipca 2016 do 1 lipca 2018 przedkładanie dokumentacji na cele kontroli podatkowych w formie JPK przez MŚP nie będzie obligatoryjne.

Wsparcie SI-Consulting we współpracy z Olesiński & Wspólnicy

W zakresie kompleksowego wdrażania funkcjonalności Jednolitego Pliku Kontrolnego w systemach SAP, eksperci SI-Consulting współpracują z Kancelarią Olesiński & Wspólnicy.

Naszym wspólnym celem jest zapewnienie Państwu bezpieczeństwa w korzystaniu z nowego narzędzia poprzez:

  • profesjonalne wsparcie doradców podatkowych w procesie wdrożenia JPK,
  • zminimalizowanie ryzyka związanego z niewłaściwą interpretacją wytycznych Ministerstwa Finansów czy niezapewnieniem w firmie odpowiednich procedur pozwalających na właściwą ewidencję danych podlegających kontroli podatkowej.

Jako doświadczony partner we wdrożeniach rozwiązań informatycznych oferujemy przedsiębiorstwom korzystającym z rozwiązań ERP bazujących na oprogramowaniu firmy SAP pełne wsparcie w procesie dostosowywania firmy do e-kontroli podatkowych, już od etapu audytu systemów informatycznych.  

Proces analizy istniejących systemów IT oraz weryfikacji ich gotowości do wdrożenia i wygenerowania pliku w formacie wymaganym dla JPK powinien rozpocząć się jak najszybciej. Aby przygotować się do planowanych zmian należy przede wszystkim:

  • przeanalizować procesy w przedsiębiorstwie oraz zidentyfikować obszary wymagające zmian,
  • wprowadzić nowe funkcjonalności do systemów księgowych, opracować narzędzia generujące wymagane  informacje w formacie XML i wdrożyć zmodyfikowane oprogramowanie,
  • zweryfikować techniczną poprawność generowanych plików,
  • dokonać analizy merytorycznej poprawności przygotowanych dla potrzeb kontroli danych - symulowana e-kontrola.

Pytania i odpowiedzi

Czy jest już gotowe rozwiązanie dla Klientów SAP?

SI-Consulting we współpracy z renomowanym doradcą podatkowym – Kancelarią Olesiński i Wspólnicy – zaprojektowało i prowadzi obecnie prace w zakresie pilotażowego wdrożenia Kreatora JPK – autorskiego produktu mającego za zadanie spełnić wymagania w zakresie generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czy nie wystarczy wgrać noty SAP?

Niezależnie od tego, czy Państwa firma zdecyduje się czekać na opublikowanie rozwiązania przez SAP czy skorzystać z autorskiego produktu SI-Consulting – Kreatora JPK – nie wystarczy instalacja oprogramowania. Konieczne jest również wykonanie jego wdrożenia. Podstawowe wyzwania, które należy uwzględnić to:

  • Nie wszyscy Klienci prowadzą ewidencję wszystkich danych wymaganych przez Ministerstwo (np. data wpływu faktury). Może to powodować konieczność zmiany parametryzacji samego systemu ERP. Być może również procedur organizacyjnych w firmie.
  • Każdy z systemów jest dostosowany do wymagań konkretnego Klienta, funkcjonuje w nim szereg rozszerzeń i modyfikacji, informacje mogą być ewidencjonowane w różny sposób i w różnych modułach – w związku z tym nie ma możliwości dostarczenia rozwiązania które bezie działało bez dostosowania go. Konieczne będzie każdorazowe dostosowanie ekstraktorów danych.
  • Sama interpretacja wymagań i wytycznych Ministerstwa budzi jeszcze wiele wątpliwości, w wielu przypadkach będzie wymagać konsultacji z doradca podatkowym aby zminimalizować ryzyko dostarczenia nieprawidłowych danych.

Jak będzie wyglądał projekt?

SI-Consulting we współpracy z Kancelarią Olesiński i Wspólnicy opracowało metodykę wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego. Pierwsza faza wdrożenia to wykonanie wspólnie z Klientem Analizy danych źródłowych i określenia ich dostępności w systemie SAP. Kolejny krok to dokonanie mapowania zidentyfikowanych danych na struktury wymagane przez organy podatkowe. W przypadku braku danych w systemie SAP – opracowanie procedur ich ewidencji i zasilenia JPK. Na tym etapie istotne jest zapewnienie wsparcia doradcy podatkowego, który jest w stanie zidentyfikować ryzyko związane z brakiem właściwych danych i zaproponować sposób skuteczny zniwelowania tego ryzyka. Kolejna faza to Realizacja, czyli wykonanie parametryzacji Kreatora JPK i wprowadzenie ewentualnych zmian w samym systemie ERP. Faza Testów obejmuje weryfikacje technicznej poprawności i kompletności generowanych plików, ewentualnie testy wybranych procesów biznesowych w przypadku wprowadzenia w nich zmian. Faza Przygotowania Uruchomienia obejmuje przygotowanie rozwiązania na systemie produktywnym, definicję procedur akceptacji i archiwizacji plików, procedur kontrolnych, przeprowadzenie warsztatu szkoleniowego dla użytkowników. Faza Generowanie JPK poza samym przygotowaniem rzeczywistych plików w wymaganym formacie, może również obejmować merytoryczna weryfikację poprawności danych (symulacja e-kontroli) – wymaga to zaangażowania doradcy podatkowego.
 
Ile czasu zajmie wdrożenie?

W zależności od  stopnia skomplikowania procesów, stopnia wykorzystania standardu systemu SAP i dostępności niezbędnych dla JPK danych – wdrożenie rozwiązania standardowo powinno się zmieścić w przedziale od 2 do 3 miesięcy.

Zapraszamy do kontaktu, jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty SI-Consulting w zakresie bezpiecznego przygotowania się do nowych regulacji prawnych