SAP Analytics Cloud (SAC)

To zawansowane narzędzie wykorzystywane do analiz danych biznesowych wraz z ich wizualizacją na podstawie danych uzyskanych z różnych źródeł, nie tylko SAP-owych, które będą wspomagać podejmowanie strategicznych decyzji dla firmy. Ponadto, dzięki funkcjonalnościom planowania, możliwe jest przygotowanie odpowiedniego zestawu danych prognostycznych i/lub planów, np. wydatków firmy czy wielkości sprzedaży.

SAC udostępniany jest jako Software as a Service (SaaS) za pośrednictwem przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Daje to dużą swobodę w przeciwieństwie do rozwiązań lokalnych. SAP jako producent odpowiada za konserwację i kwartalne aktualizacje systemu. Dzięki zastosowaniu rozwiązania chmurowego każdy użytkownik ma nieograniczony dostęp do najnowszej wersji aplikacji z dowolnego miejsca na świecie w formule 24/7.

Oprogramowanie SAP Analytics Cloud oparte jest na trzech modułach, które wspomagają podejmowanie decyzji na podstawie zebranych danych (z ang. data-driven decision making):

 

 

Business Intelligence (BI)

W której zawiera się przygotowanie raportów (z ang. stories) wykorzystywanych do wizualizacji danych w celu wspomagania podejmowania kluczowych decyzji. Raporty te opierają się głównie o wykresy – kołowe, liniowe, histogramy itp. – jednak możliwe też jest wykorzystanie wskaźników efektywności (KPI), map czy tabel. Dla bardziej zaawansowanych odbiorców, SAC udostępnia możliwości wizualizacji danych, opierając się o język JavaScript, CSS czy R-script. Każdy przygotowany raport można następnie udostępnić innym użytkownikom w SAC-u lub wyeksportować do plików: PDF, CSV czy PowerPoint w celu udostępnienia raportów poza tenantem SAC.
 

 

 

Analizy Biznesowe, Predykcyjne i AI

Jest to zestaw narzędzi w SAC wspomagający analizę danych. Przy pomocy algorytmów sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego SAC jest w stanie zasugerować prezentację kluczowych wskaźników na odpowiednich wykresach. Rozszerzona analityka (z ang. augmented analytics) opiera się na tzw. Smart Funkcjonalnościach, czyli Smart Insigths, Search to Insight, Just Ask, czy Smart Discovery, które wspomagają użytkownika w wygenerowaniu wykresów dla kluczowych wskaźników na podstawie danych lub zapytania sformułowanego w języku naturalnym. Dodatkowo, dostępna funkcja Smart Predict analizuje dostępne trendy historyczne i przedstawia możliwe prognozy wydatków, przychodów czy kosztów z dodatkową analizą charakterystycznych punktów zmian w analizowanych trendach.

Planowanie Biznesowe

Umożliwia połączenie narzędzi do planowania i raportowania w jedno. W module planowania można wyróżnić następujące elementy: przeliczanie walutowe, drzewo przepływów wartości, bardziej zaawansowane funkcje predykcyjnego przewidywania trendów biznesowych, czy zautomatyzowane czynności dla danych. Moduł planowania pozwala na tworzenie wielu wersji planów i/lub prognoz w procesie planowania finansowego, sprzedażowego i/lub zarządzającego na podstawie tego samego źródła danych, które mogą być widoczne tylko dla danego użytkownika lub całego zespołu. Wymiana wersji planów lub prognoz w ramach tenanta SAC wspomaga współpracę w organizacji. Dodatkowo, funkcje kalendarza oraz komunikatora wspomagają lepszą organizację procesów planowania oraz szybką wymianę spostrzeżeń.

Udostępnienie danych dla SAC

SAP Analytics Cloud oferuje dwa typy połączeń z systemami on-premise oraz chmurowymi.

Połączenie danych w trybie na żywo (live connection)

Polega na pobieraniu aktualnych danych z systemów SAP-owych bez konieczności ich kopiowania do przestrzeni SAC. Ten typ połączenia wiąże się z lepszą wydajnością prezentacji danych i ich aktualnych wersji przy zachowaniu bezpieczeństwa na podstawie zabezpieczeń systemu źródłowego. System SAC umożliwi użytkownikom wykonanie połączeń live z następującymi systemami: 

 • SAP HANA, 
 • SAP S/4HANA Cloud i on-premise, 
 • SAP BW i SAP BW/4HANA, 
 • SAP Datasphere, 
 • SAP BPC, 
 • SAP Universes and Web Intelligence Documents
   

Import danych

Umożliwia użytkownikom pobieranie kopii danych z dostępnych systemów. W rezultacie, daje to szerokie możliwości operacji na danych pod względem ich przekształcania, modelowania, przygotowywania odpowiednich wersji planowania czy samej analizy danych. Dużym plusem tego połączenia jest możliwość importowania danych z systemów SAP-owych, jak i również tych, które nie są obsługiwane przez SAP, tj.: 

 • bazy danych SQL, 
 • Serwisy OData, 
 • Dysk Google oraz Google BigQuery, 
 • Salesforce, 
 • Qualtrics, 
 • pliki .xls/x, .csv oraz .txt.

Korzyści płynące z zastosowania SAC

Zaawansowane raportowanie danych – udostępniony szeroki wachlarz funkcjonalności prezentacji danych umożliwia klientom sprawne wyciągnięcie wniosków i wspomaga w podejmowaniu dalszych decyzji. 

Plan biznesowy – funkcjonalności planowania będę wspierać zaplanowanie budżetu oraz inwestycji na kolejne lata w firmie oraz pomogą przewidzieć prawdopodobne korzyści za tym idące. 

Porównanie planów i danych aktualnych – po przygotowaniu planów możliwe jest porównanie wybranych wskaźników na wykresach i przeprowadzenie analiz, np. wariancji pomiędzy danymi planu oraz danymi aktualnymi. 

Skalowalność – występuje możliwość dodawania nowych użytkowników na miarę potrzeb rozwoju firmy, dzięki czemu rozwiązania przedstawione w SAC nadają się do firm na różnym etapie rozwoju. 

Współpraca w organizacji – zmiany wprowadzane w raportach SAC są dostępne w czasie rzeczywistym. W rezultacie użytkownicy z danego zespołu lub projektu mają dostęp do najnowszych wersji raportów dzięki czemu mogą od razu z nich korzystać i odpowiednio reagować na aktualną sytuację biznesową na podstawie prezentowanych zestawień. 

Działania na danych – SAC umożliwia ustrukturyzowanie danych według schematu gwiazdy lub płatka śniegu oraz odpowiedniego ich zagregowania ze względu na wymiar czasu, zastosowaną hierarchię (organizacyjną lub produktową), lokalizacje geograficzne czy zdefiniowane na podstawie wymagań biznesowych. Podniesie to jakość zorganizowania danych oraz wpłynie na jakość ich prezentowania w raportach. Ponadto, umożliwia łączenie danych z różnych źródeł (SAP-owych oraz nie SAP-owych) i procesowanie ich wysokiego wolumenu rzędu milionów wierszy bez wpływu na wydajność oraz szybkość procesowania. 

Mobilność – praca z raportami SAC nie musi odbywać się tylko za pośrednictwem komputera. Korzystanie z SAC jest możliwe przy pomocy urządzeń mobilnych jak tablety czy smartphony. Dzięki temu możemy bez problemu analizować dane z każdego miejsca na Ziemi przy zapewnieniu odpowiedniego dostępu do sieci Internetu. Bezpieczeństwo przechowywanych danych – wszystkie dane potrzebne do analizy, raportowania czy symulacji, które są pobrane z różnych systemów źródłowych są przechowywane w chmurze SAC i odpowiednio zabezpieczone przez producenta systemu.