SI-DEBT

SI-DEBT jest rozwiązaniem na platformę SAP, które uprości i częściowo zautomatyzuje przedsiębiorcom proces zwrotu VATu za „złe długi”. 

Czy wiesz, że?

Sposób rozliczania podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności został określony w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami wierzyciel, po spełnieniu określonych w przepisach warunków, ma prawo do skorygowania VAT należnego, natomiast dłużnik zobowiązany jest do skorygowania odliczonego VAT. 

Prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela 

Podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona. 

Jak wynika z art. 89a ust. 1a ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną wówczas, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. 

Kiedy wierzyciel może skorzystać z ulgi za złe długi?

Wierzyciel, który zamierza skorzystać z ulgi na złe długi, musi dodatkowo spełnić warunki określone w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Są one następujące:  dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty: 

 • wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni, 
 • dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. 

Ponadto z ulgi na złe długi można skorzystać, gdy od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona. 

W art. 89a ust. 3 ustawy o VAT wskazano, że wierzyciel ma prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korektę taką może przeprowadzić pod warunkiem, że do dnia złożenia przez niego deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. 

Podkreślić należy, że obecnie podatnik nie ma obowiązku składania zawiadomienia o dokonaniu korekty z tytułu ulgi na złe długi na druku VAT-ZD. 

Natomiast w pliku JPK_V7M podatnik (wierzyciel) korzystający z ulgi na złe długi wypełnia w części ewidencyjnej dla całego dokumentu pole "KorektaPodstawyOpodt" poprzez zaznaczenie "1" oraz wykazuje pojedynczo korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego ze znakiem "-" z podziałem na stawki podatku. Następnie w deklaracji w polu P_68 i P_69 "Korekta, o której mowa w art. 89a ust. 1 ustawy" podaje ze znakiem "-" odpowiednio zbiorczą wysokość tej korekty podstawy opodatkowania oraz podatku należnego, która została uwzględniona w pozycjach od K_15 do K_20 ewidencji VAT. 


Poznaj SI-DEBT

SI-DEBT jest rozwiązaniem w systemie SAP, które uprości i częściowo zautomatyzuje przedsiębiorcom proces zwrotu VATu za „złe długi".

Przygotowanie raportu SI-DEBT w SAP na podstawie dokumentów sprzedaży podlegających pod wytyczne w szerokim rozumowaniu: „ulga za złe długi”. Dokumenty te mogą podlegać skorygowaniu VAT w myśl artykułów 89a i 89b ustawy o VAT.

 • Bezpośrednio w raporcie poprzez wskazanie pojedynczych dokumentów lub listy dokumentów, użytkownik decyduje, czy dany zbiór dokumentów ma zostać uwzględniony w procesie księgowania jako: „ulga za złe długi”. 
 • W raporcie SI-DEBT wszystkie księgowania odbywają się automatycznie, a wynik księgowań odzwierciedlany jest również w JPK_VAT – SAF_T (po odpowiedniej konfiguracji). 
 • W przypadku wykorzystania innego narzędzia do generowania plików JPK, zaistnieje potrzeba wspólnej analizy w celu identyfikacji funkcjonalności. 
 • Księgowania w obrębie narzędzia powinny odbywać się na kontach technicznych wskazanych przez klienta, oraz przy użyciu nowych dedykowanych kodów VAT.  
 • Zapis na pozycji odbiorcy zostanie wykonany z nowym kodem operacji specjalnej.
 • Dokumenty zaksięgowane jako ulga podlegają późniejszej analizie w kontekście rozliczenia dokumentów pierwotnych, rozrachunkowych. Dzięki czemu klient otrzymuje informację, że dany dokument zaksięgowany jako ulga powinien zostać skorygowany. 


Z raportem SI-DEBT możesz jeszcze więcej!

Raport SI-DEBT umożliwia przedsiębiorcom:

 • Wykluczenie dedykowanej listy kodów VAT z selekcji
 • Wykluczenie dedykowanej listy odbiorców
 • Wskazanie dedykowanych rodzajów dokumentów FI podlegających selekcji. 
 • Wgląd do listy dokumentów zaksięgowanych jako „ulga za złe długi”
 • Wgląd do listy dokumentów skorygowanych w nawiązaniu do wcześniejszego dokumentu ulgi. 


Do indywidualnej analizy przedwdrożeniowej podlegają:

 • rozpoznanie sposobu rozliczenia płatności częściowych
 • kompensaty