SI-MSSF16

Dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2019 roku, zaczął obowiązywać nowy Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 16 opublikowany przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Wymaga on od leasingobiorcy ujęcia prawie wszystkich umów noszących znamiona leasingu w bilansie. Ma to na celu odzwierciedlenie prawa leasingobiorcy do używania aktywa w danym okresie czasu oraz ujęcie względem niego zobowiązania do zapłaty rat leasingowych.

Zakres prawny nowych przepisów

Przepisy MSSF16 wymuszają na leasingobiorcy (lub korzystającym z aktywa na podstawie umów innych niż leasingowe) wykazanie w bilansie aktywów i zobowiązań z tytułu leasingu. Zmiana ta ma na celu zwiększenie porównywalności wskaźników finansowych pomiędzy spółkami, niemniej jednak wpływa także istotnie na postrzeganie wyników przedsiębiorstwa przez kredytodawców, leasingodawców, kontrahentów, jak również udziałowców oraz akcjonariuszy. Ze względu na wyżej wymienione czynniki, niezwykle istotnym zagadnieniem staje się kwestia poprawnej kwalifikacji poszczególnych umów zgodnie z nowymi wymogami MSSF16, ich rejestracji w ewidencji Środków Trwałych, jak również właściwej kalkulacji wartości aktywów, zobowiązań, odsetek oraz amortyzacji.

Funkcjonalności rozwiązania

Nasze rozwiązanie w maksymalnym stopniu umożliwia płynne wdrożenie stosowania MSSF16. Odwołuje się ono do najlepszych praktyk stosowanych przez SAP, jest w pełni zintegrowane z systemem SAP klienta i realizuje najważniejsze funkcje w ramach nowego standardu:

 • prowadzenie rejestru umów wraz ze szczegółową analizą podlegania ich pod obowiązek MSSF16
 • detekcja umów (najmu, dzierżawy, leasingu) podlegających pod MSSF16
 • kalkulacja wszystkich parametrów związanych z aktywem (wartość aktywa, wartość zobowiązania, odsetki, amortyzacja)
 • automatyczne tworzenie Środka Trwałego lub przypisanie istniejącego do tworzonych umów długoterminowych
 • walidacja wprowadzanych danych umów
 • kontrola, walidacja oraz wsparcie procesu zarządzania finansowego i księgowego rozliczania umów leasingowych, PWUG i pozostałych umów długoterminowych podlegających obowiązkowi MSSF16
 • automatyzacja księgowań okresowych
 • integracja umów i rat z rejestrem faktur
 • programowe wsparcie migracji danych umów, bez konieczności ich ręcznego wprowadzania
 • system raportowy
 • przypominanie o ważnych terminach, takich jak wypowiedzenie, czy przedłużenie umowy
 • integracja ze standardowymi procesami systemu SAP w obszarach: zarządzania środkami trwałymi, kartoteką kontrahentów, zarządzanie zobowiązaniami, zarządzania nieruchomościami (SAP RE)

Korzyści dla klienta

Pomimo skomplikowanego zagadnienia jakim jest MSSF16, nasze rozwiązanie charakteryzuje się szybkością implementacji i ergonomią użytkowania przez użytkowników końcowych. Po implementacji klient zyskuje:

 • ograniczenie kosztów działu księgowego
 • zwiększenie bezpieczeństwa danych
 • zmniejszenie ryzyka błędów i pomyłek
 • pełen rejestr odzwierciedlający przyczyny i sposób rozliczania wybranych umów długoterminowych w aktywa przedsiębiorstwa, który jest nieodzownym narzędziem wsparcia dla Głównych Księgowych podczas badania sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów.