Migracja danych

Proces migracji danych podstawowych (takich jak np. dane klientów, materiałów, pracowników, środków trwałych, plan kont) i transakcyjnych (jak np. bilans otwarcia, pozycje pojedyncze, amortyzacja, wykorzystanie limitów urlopowych, otwarte kontrakty, otwarte zamówienia) do nowego środowiska systemowego platformy SAP jest jednym z kluczowych czynników powodzenia całego przedsięwzięcia. Konieczna jest tu ścisła współpraca wszystkich stron zaangażowanych w proces migracji. Odpowiednie zaplanowanie tego procesu, a także rozpoczęcie prac nad migracją, już na wstępnych etapach projektu wdrożeniowego daje pewność przygotowania danych odpowiedniej jakości i prawidłowego uruchomienia pracy w nowym systemie. 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości danych migrowanych do systemu, migracja realizowana jest przez SI-Consulting w dwóch blokach:

Migracje testowe

Celem migracji testowych jest przede wszystkim: 

 • weryfikacja poprawności procedur ekstrakcji danych oraz mapowania struktur danych wejściowych pochodzących z systemów źródłowych Klienta na model danych systemu SAP,
 • weryfikacja jakości danych wejściowych,
 • optymalizacja wydajnościowa procesu migracji danych, szczególnie istotna w przypadku dużych zbiorów danych,
 • optymalizacja organizacji procesu migracji w zakresie współdziałania wszystkich stron zaangażowanych w proces.

Migracja produkcyjna

Migracja produkcyjna to zaimportowanie gotowych danych podstawowych i transakcyjnych do docelowego systemu SAP w zakresie umożliwiającym rozpoczęcie produktywnej pracy z systemem, zgodnie ze wspólnie ustalonym (przez SI-Consulting i klientem) Planem Migracji. Część danych migrowana jest do systemu SAP jeszcze przed startem produktywnym (dane podstawowe), niektóre – na moment startu (np. stany magazynowe), część – po zamknięciu okresu rozliczeniowego w dotychczas wykorzystywanym systemie. Szczególnie istotne jest zweryfikowanie przez zespół klienta danych po ich migracji na system produktywny, tak aby mieć pewność, że operacje biznesowe prowadzone w nowym systemie korzystają z prawidłowych danych.

W przypadku migracji dużych wolumenów danych, konieczności wykonania wielu skomplikowanych transformacji danych pomiędzy systemem źródłowym a docelowym – SI-Consulting oferuje Państwu możliwość wykorzystania opracowanego przez nas narzędzia PMD (Platforma Migracji Danych), dzięki któremu transformacje można wykonać w sposób usystematyzowany, powtarzalny i zautomatyzowany, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa danych i logu audytowego.

1. Analiza danych

Mapowanie danych, czyli identyfikacja powiązań pomiędzy strukturami danych w systemie źródłowym i docelowym Identyfikacja danych wymaganych w nowym systemie a brakujących w systemie źródłowym

2. Ekstrakcja danych

Pozyskanie danych podlegających konwersji z baz danych dotychczas wykorzystywanych systemów w ich źródłowej postaci.

3. Transformacja

Przekształcenie danych źródłowych do formatu wymaganego w systemie SAP, m.in.:

 • filtracja danych, które nie spełniają określonych kryteriów
 • łączenie danych pochodzących z różnych systemów źródłowych w jeden rekord wyjściowy
 • rozdzielanie danych z jednego rekordu źródłowego na kilka rekordów wyjściowych
 • translacja danych wejściowych na wyjściowe zgodnie z określonymi regułami mapowania
 • uzupełnianie danych brakujących, niekompletnych lub nieaktualnych
   

4. Ładowanie danych

Ładowanie danych do systemu SAP przy wykorzystaniu standardowych narzędzi systemu SAP i w odpowiedniej sekwencji (zgodnie z wymaganiami poszczególnych modułów i struktur oraz powiązań pomiędzy nimi). Uzgadnianie, walidacja ilościowa i jakościowa danych przeniesionych do nowego systemu przed podjęciem decyzji o starcie systemu produkcyjnego

Usługi wdrożeniowe SAP