KLAUZULA INFORMACYJNA DLA ODBIORCÓW POTENCJALNIE ZAINTERESOWANYCH NASZYMI USŁUGAMI

Klauzula informacyjna dla odbiorców potencjalnie zainteresowanych naszymi usługami

Kto odpowiada za ochronę Twoich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych będzie SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111) przy ul. Ślężnej 118. e-mail: biuro@si-consulting.pl tel.: +48 71 780 91 11

Po co nam dane osobowe?

Twoje dane osobowe w postaci adresu e-mail, numeru telefonu, imię i nazwisko, firma, stanowisko będą przez nas wykorzystywane do kierowania do Ciebie komunikatów o charakterze marketingowym. Powyższe odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z wyrażoną przez Ciebie zgodą w trybie art. 172 i art. 174 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (zgoda na telemarketing prowadzony przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących). Słusznym interesem SI-Consulting jest promowanie własnych produktów.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co oznacza, że przetwarzanie danych mieści się w naszym prawnie uzasadnionym interesie oraz jest niezbędne do kontaktu z Tobą oraz uwzględnienia Cię na liście odbiorców.

Czy jesteś zobowiązany/zobowiązana do podania danych?

Bez Twoich danych nie będziemy w stanie się z Tobą skontaktować.

Kto będzie odbiorcą Twoich danych?

SI-Consulting będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SI-Consulting . Podmioty którym powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i nie będą przetwarzać Twoich danych osobowych w myśl RODO, w państwie trzecim (poza obszar EOG).

Jak długo będziemy przetwarzać dane?

Twoje dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu względem dalszego przetwarzania przez nas Twoich danych lub do momentu zakończenia procesów marketingowych, w ramach których Twoje dane są zbierane lub cofnięcia przez Ciebie zgody w trybie art. 172 i art. 174 ustawy z dnia ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Czy Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie

Jakie posiadasz uprawnienia zgodnie z RODO?

Przysługuje Ci prawo:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
  • sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych osobowych;
  • do żądania usunięcia danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Odblokowanie przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania.

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu

gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ponieważ, przetwarzanie Twoich danych oparte jest o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że: - w naszej ocenie przetwarzanie Twoich danych jest nadrzędne wobec Twoich praw i wolności np. gdy w oparciu o zebrane dane będziemy dochodzić lub bronić się przed roszczeniami; - przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ze swoich praw możesz skorzystać korzystając z formularza znajdującego się tutaj (https://www.si-consulting.pl/ochrona-danych-osobowych/skorzystaj-z-przyslugujacego-ci-prawa). Masz prawo też kierować skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważasz, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Do kogo można zwrócić się z pytaniem o ochronę danych?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z nami: Inspektor Ochrony Danych: E-mail: iod.sic@si-consulting.pl; + 48 22 211 18 60 SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ul. A. Słonimskiego 1-1a Promenady Business Park - budynek ZITA 50-304 Wrocław