Skorzystaj z przysługującego Ci prawa

Typ wniosku
Proces, którego dotyczy zgłoszenie:
np. nazwa systemu informatycznego, dodatkowe dane osobowe, nazwa spółki powiązanej, itd.


 
Administratorem podawanych przez Panią/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), przy ul. Ślężnej 118 (dalej SI-C). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.si-consulting.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SI-C w celu realizacji złożonych wniosków przez okres realizacji wniosku, a potem do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z zgłoszenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) jako konieczność spełnienia obowiązków prawnych w zakresie realizacji wniosków podmiotów danych, nałożonych tym właśnie Rozporządzeniem. Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk. Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: iod@si-consulting.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby SI-C podanym powyżej. Oprócz możliwości złożenia poniższych wniosków, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). SI-C nie będzie udostępniała informacji na temat złożonych wniosków innym podmiotom natomiast Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wniosków, jak również może wynikać z przepisów prawa - brak podania danych może uniemożliwić realizację wniosków.