Połączenie spółek SI-Consulting i Impel IT

Przez ponad 8 lat działalności, SI-Consulting wielokrotnie dowiodło, że jest solidnym i kompetentnym partnerem w zakresie usług konsultingowych SAP. Potwierdzają to zakończone z sukcesem wdrożenia oraz referencje naszych klientów. Mamy ambicję iść dalej – chcemy aby nasza oferta obejmowała znacznie szerzej rozumiany katalog usług IT – począwszy od warstwy sprzętowej, na wsparciu użytkownika końcowego skończywszy.

Do tej pory przy realizacji wizji kompleksowego partnera usług IT współpracowaliśmy z szeregiem innych firm – w większości przypadków z sukcesem, czasem (niestety) z kłopotami.

Wspólnie z naszym wieloletnim partnerem – firmą Impel IT Sp. z o.o. – postanowiliśmy znacznie zacieśnić współpracę łącząc nasze firmy w jeden podmiot. Nowe SI-Consulting (pod taką nazwą i logo postanowiliśmy wspólnie kontynuować działalność) będzie łączyło w sobie nasze dotychczasowe kompetencje SAP oraz wieloletnie doświadczenie naszego partnera z zakresu pozostałych usług IT.

Krótko o naszym Partnerze – Impel IT:

Jest to spółka informatyczna świadcząca profesjonalne usługi rozwoju i zarządzania infrastrukturą IT na rzecz ponad 60 podmiotów. Od 3 lat aktywnie działa na rynku usług informatycznych pozyskując kolejnych klientów także spoza grupy Impel. Katalog usług Impel IT Sp. z o.o. obejmuje m.in.: projektowanie, dostawy i utrzymanie sprzętu i rozwiązań serwerowych, projektowanie i utrzymanie rozwiązań sieciowych, szeroki wachlarz usług backoffice i wsparcia użytkowników końcowych,  programowanie rozwiązań mobilnych i portalowych. Od 2007 roku (wspólnie z nami) zarządzają i rozwijają jedną z największych instalacji SAP w Polsce (przeszło 20 systemów, ponad 3500 użytkowników w ponad 50 różnych spółkach).
Wiecej o Impel IT na stronie WWW: http://impelit.pl/#it-solutions

Powyższą informacją chcielibyśmy zaanonsować rozpoczęcie procesu połączenia na jego najwcześniejszym etapie. Harmonogram prac zakłada zakończenie tego projektu do końca roku. O kolejnych krokach formalnych zostaną Państwo również powiadomieni.

Wierzymy, że dla Państwa, naszych dotychczasowych Klientów/ Partnerów zmiana ta oznacza jedynie zmiany na lepsze – wyższy poziom stabilności i wiarygodności oraz znacznie szerszy poziom kompetencji. Zasady współpracy, relacje osobowe, kontakty i osoby odpowiedzialne pozostają tożsame i zaangażowane we współpracę w nie mniejszym stopniu.

Ogłoszenie o planie połączenia

Zarząd SI-Consulting S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Klecińskiej 123, 54-413 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 309463 ogłasza niniejszym, poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia ze spółką Impel IT Sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej 118, 53-111 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy, pod numerem KRS 164197, przyjęty uchwałą zarządu z 3 września 2014 r oraz podpisany w tym samym dniu przez zarządy łączących się spółek.

Nieprzerwanie do dnia zakończenia nadzwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy SI-Consulting S.A. podejmującego uchwałę w sprawie połączenia Impel IT Sp. z o.o. oraz SI-Consulting S.A., następujące dokumenty będą dostępne na stronie internetowej SI-Consulting S.A. (oraz Impel IT Sp. z o.o.):

  1. Dokument planu połączanie (wraz z załącznikami) (PDF).
  2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu SI-Consulting S.A. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (ZIP).
  3. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu Impel IT Sp. z o.o. z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (ZIP).

Zarząd SI-Consulting S.A. informuje ponadto, iż jedyny udziałowiec Impel IT Sp. z o.o. oraz wszyscy akcjonariusze SI-Consulting S.A. wyrazili 3 września 2014 r. na piśmie zgodę, o której mowa w art. 503(1) Kodeksu spółek handlowych, wobec czego:

  1. odstępuje się od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
  2. odstępuje się od obowiązku informowania przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o którym mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
  3. odstępuje się od badania Planu połączenia przez biegłego i sporządzania przez niego opinii w zakresie poprawności i rzetelności Planu połączenia.