Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.


Oprogramowanie SI-ZSMOPL dla SAP

Aplikacja SI-ZSMOP opracowana została w technologii ABAP Objects dla systemów SAP i składa się z trzech transakcji odpowiedzialnych za: konfigurację, generowanie danych oraz administrację wygenerowanymi komunikatami.

Transakcja konfiguracji jest miejscem w którym dostosowujemy aplikację do specyfiki klienta poprzez podanie koniecznych parametrów oraz zdefiniowanie wymaganych mapowań. Uzupełnienie konfiguracji jest niezbędne dla prawdidłowego działania aplikacji.

 

Transakcja generowania danych jest miejscem, gdzie możemy uruchomić proces generowania danych dla danej jednostki gospodarczej (JG) oraz wybranych rodzajów komunikatów ZSMOPL.

Poniższe ekrany ilustrują sposób pracy z aplikacją:

Na kolejnym ekranie mamy możliwość wyboru Jednostki Gospodarczej, daty wygenerowania komunikatów oraz komunikatów, które chcemy wygenerować:

Proces generowania komunikatow jest kilkuetapowy (wybór danych głównych, wybór danych pomocniczych, mapowania, walidacje) i na każdym z tych etapów mogą pojawić się błędy uniemożliwiające późniejsze wysłanie takich danych na serwer Ministerstwa Zdrowia (MZ), zatem wszystkie one zostaną zalogowane w celu dalszej analizy przez użytkownika. Wygenerowane dane zostają zapisane, w celu dalszego przetwarzania.

Ostatnią z transakcji jest administracja wygenerowanymi komunikatami.

Na tym etapie można przede wszystkim dokonać przeglądu statusów wygenerowanych komunikatów (także tych już wysłanych) oraz przejrzeć dane zawarte w komunikacie (w celach analizy, kontroli, itp.).

Przykładowe dane o komunikacie obrotów i stanów przentuje poniższy ekran:

 

Przykładowa lista komunikatów zgłoszenia braków wyglada następująco:

 

Kolejny ekran prezentuje listę komunikatów planowania dostaw:

 

Jedną z najważniejszych opcji w transakcji administracyjnej jest możliwość wygenerowania finalnego pliku XML. Plik ten następnie jest podpisywany i przesyłany na serwery MZ w module e-Transfer SI-ZSMOPL, a status zwrotny komunikacji i dane niezbędne do ewentualnych korekt, przekazywane są do transakcji administracyjnej.

System SI-ZSMOPL spełnia poniższe założenia:

 1. Rozwiązanie zapewnia funkcjonalność niezbędna do zrealizowania wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie raportowania do systemu ZSMOPL Ministerstwa Zdrowia.
 2. SI-ZSMOPL umożliwia niezależną obsługę w zakresie raportowania ZSMOPL.
 3. Aplikacja realizuje wymóg raportowania przez Klienta zarówno w roli podmiotu odpowiedzialnego (PO) jaki i w roli hurtowni farmaceutycznej (HU).
 4. Dane dotyczące planu dostaw, wstrzymania, wznowienia oraz zakończenia dostaw - raportuje Podmiot odpowiedzialny.
 5. Dane dotyczące obrotu hurtowego i detalicznego - raportuje Hurtownia farmaceutyczna oraz Podmiot odpowiedzialny
 6. Dane dotyczące zgłoszenia braków produktów leczniczych na rynku - raportuje Hurtownia Farmaceutyczna.
 7. Identyfikacja podmiotu odwołuje się do podmiotów raportujących, dla których w systemie będą przypisane poszczególne produkty podlegające obowiązkowi raportowania.
 8. Dane kontrahentów konieczne do raportowania pobierane są z systemu SAP, np. REGON, Nazwa zgodna z KRS/CEIDG.
 9. Dane kontrahentów przechowywane są w Danych Podstawowych oraz Klasyfikacji klienta w Systemie SAP.
 10. SI-ZSMOPL zapewnia:
  • Odtworzenie chronologicznej kolejności wszystkich transakcji dla danego podmiotu raportującego
  • Wyliczenie stanu magazynowego dla wszystkich produktów przetwarzanych w danej transakcji  - dla indeksu materiałowego i dla partii produktu w podziale na zapasy dostępne dla klienta i zablokowane. Wycena zapasu po wyliczeniu ilości – na bazie cen sprzedaży pobranych z SAP. Brak ceny powoduje błąd raportu.
  • Powiązanie faktury zakupowej z dostawą na magazyn. Numeracja pozycji wg pozycji zamówienia logistycznego.
  • „Znormalizowanie” wartości transakcji wg cen cennikowych, tych samych, które są używane do wyliczenia wartości zapasu.
  • Wydzielenie transakcji dotyczących importu docelowego i uzupełnienie o dane wymagane w specyfikacji na postawie danych z systemu wpierającego import docelowy.
  • Określenie rodzaju transakcji ZSMOPL na podstawie parametrów ruchu materiałowego (mapowanie do ustalenia w trakcie analizy).
  • Przypisanie podmiotu lub podmiotów  raportujących do danej  transakcji na podstawie typu transakcji i atrybutów materiału oraz stron transakcji zarejestrowanych w SAP.
 11. SI-ZSMOPL umożliwia użytkownikowi uzupełnienie danych niezbędnych do raportu; przewiduje się dwa typy uzupełnianych danych:
  • dane liczbowe,
  • dane opisowe (np. przyczyna różnicy inwentaryzacyjnej, przyczyna destrukcji produktu, przyczyna wstrzymania dostaw).
 12. Lista przypadków, w których dane podlegać mogą uzupełnieniu przez użytkownika to:
  • Uzasadnienie w przypadku wystąpienia różnicy inwentaryzacyjnej.
  • Uzasadnienie w przypadku wstrzymania, wznowienia i zakończenie dostaw.
  • Uzasadnienie w przypadku przyczyny destrukcji produktu.
  • Zgłoszenie odmowy realizacji zamówienia  (cały rekord, z kodem produktu i ilością).
 13. Rozwiązanie zapewnia użytkownikowi możliwość uzupełniania danych z wykorzystaniem zdefiniowanych słowników.
 14. SI-ZSMOPL zawiera mechanizmy weryfikacji kompletność i poprawności wygenerowanego reportu przed jego przesłaniem do ZSMOPL.
 15. W przypadku zidentyfikowania niekompletności lub nieprawidłowości wygenerowanego raportu, system umożliwia wysyłkę poprawnej część raportu do systemu ZSMOPL i jednocześnie wysyłkę odpowiedniego powiadomienia do użytkownika. W powiadomieniu dla użytkownika wskazane są miejsca, w których zidentyfikowano niekompletność lub nieprawidłowość w raporcie (pod warunkiem poprawnej obsługi komunikatów błędów przez system ZSMOPL Ministerstwa Zdrowia).
 16. Po wysłaniu raportu do systemu ZSMOPL rozwiązanie SI-ZSMOPL zapamiętuje identyfikator nadany przez ZSMOPL i status przetwarzania.
 17. Oferowane rozwiązanie umożliwia użytkownikowi wysłanie skorygowanego raportu. SI-ZSMOPL posiadaa funkcję wyszukania danego raportu po zadanych kryteriach, w szczególności, status raportu (np. błędny/poprawny ) identyfikator raportu, typ raportu, data raportu, podmiot wysyłający raport, produkt, którego dotyczy raport, itd.)  oraz funkcję ponownego wygenerowania i wysłania skorygowanego raportu.
 18. SI-ZSMOPL automatycznie oznacza jako błędne te raporty, które nie przeszły wewnętrznej walidacji.
 19. Rozwiązanie pozwala na obsługę raportów, które nie przeszły walidacji formalnej przez system  ZSMOPL (informacja poprzez webservice).
 20. Użytkownik ma możliwość ręcznego oznaczenia jako błędne tych raportów, np. które nie zostały zakwalifikowane jako poprawne na portalu  ZSMOPL (walidacja biznesowa).
 21. Po ponownym poprawnym przesłaniu błędnego raportu do systemu ZSMOPL status tego raportu zostaje zmieniony.
 22. Pliki XML, zawierające błędne raporty są przechowywane przez system z odpowiednią adnotacją w metryce pliku.
 23. Poza możliwością korekty raportu przez użytkownika, aplikacja posiada funkcję automatycznej korekty raportów dla zdefiniowanych przypadków, np. uzupełnienie numeru faktury w raporcie zakupu, gdy faktura przyjdzie z opóźnieniem. Inne przypadki wymagające korekty to zbiorcza faktura sprzedaży, komentarze do ruchów magazynowych (np. inwentaryzacji), zmiany w bazie importu docelowego.
 24. System umożliwia pełną automatyzację wysyłania komunikatów.
 25. Pełna lista przypadków automatycznej korekty raportów zostanie zdefiniowana w procesie analizy.

e-Transfer SI-ZSMOPL dla SAP

Oprogramowanie zostało napisane w technologii Java 8 (Spring) i działa w kontenerze serwletów (np.: Tomcat) w serwerze aplikacyjnym zgodnym z JEE7 (np.: WildFly lub JBossEAP). Główną funkcjonalnością oprogramowania jest odbiór komunikatów z modułu SI_ZSMOP i przekazywanie ich do systemu docelowego poprzez udostępniony WebService (SOAP).

 

Wydzielenie funkcji transferu danych do osobnej aplikacji umożliwia:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa – środowisko SAP nie jest wystawione bezpośrednio do Internetu. Aplikacja wysyłająca komunikaty działa w DMZ nie narażając innych systemów na nieautoryzowany dostęp z zewnątrz.
 2. Zgodność z wymaganym protokołem danych – aplikacja zapewnia zgodność wysyłanych i odbieranych komunikatów (SOAP + specjalny rodzaj autentykacji WS-Security wymagany przez Ministerstwo Zdrowia).
 3. Diagnostykę i analizę przesyłanych komunikatów – logowanie do plików i archiwizowanie komunikatów.

Aplikacja jest dostarczona w dwóch formach:

 1. Gotowa dystrybucja w kontenerze serwletów (Tomcat).
 2. Plik WAR gotowy do wdrożenia na innym serwerze aplikacyjnym.

W obu przypadkach aplikacja dostarczamy instrukcję instalacji i instrukcję użytkownika.

Wymagania techniczne i założenia

Oprogramowanie ZSMOPL: Składnik SAP_ABA w wersji 7.00 lub wyższej.

Zmiana założeń może wiązać się ze zmianą wynagrodzenia Wykonawcy.

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety ZSMOPL, który pozwoli nam przygotować  najlepiej dobraną ofertę produktową pod kątem Państwa oczekiwań biznesowych.