Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


Bezpieczeństwo i administracja urządzeniami mobilnymi

Increasingly more tasks in business processes are realized in the field. It makes data in information systems more practical and better utilized. Working on mobile devices becomes easier, better systematized, more effective and therefore more motivating. However, an increasing number of mobile devices (smartphones and tablets) and applications for them leads to a higher risk of breach of safety and information security by unauthorized persons, dishonest employees, as well as data loss, as a result of theft or loss of the device itself. Consequences of no or weak active protection monitoring for mobile devices may have severe effects for the company.

Security services and administration of mobile devices delivered by SI-Consulting give the sense of safety and confidence based on verified and renowned platforms in the MDM and MEP class of the biggest producers.

Client may decide to implement a platform based on their own resources and manage it internally, or use ready-made SI-Consulting scenarios in a cloud within the subscription.

In scope of this service we offer:

 • Automatic configuration of new mobile devices on the basis of prepared security policies, right after turning on your smartphone or tablet for the first time.
 • Central remote administration at the time of using the mobile device (adding, actualization and removing mobile applications, support for users with the possibility to take over the session on screen - HelpDesk4Mobility functionality).
 • The option of geolocation of lost or stolen device.
 • Remote pop-up notifications and the possibility to install additional applications.
 • Blocking the mobile device remotely, canceling data and resetting to the factory defaults.
 • Support for the BYOD (bring your own device) idea,

and others.

Want to learn more? Contact us!

Coraz więcej zadań w procesach biznesowych jest realizowanych w terenie. Dzięki temu dane w systemach informatycznych stają się bardziej praktyczne i są lepiej wykorzystywane. Sama praca na urządzeniach mobilnych staje się prostsza, bardziej usystematyzowana, efektywniejsza, a zarazem bardziej motywująca. Jednak rosnąca liczba urządzeń mobilnych (smartphony i tablety) oraz aplikacji na te urządzenia powoduje powstanie ryzyka naruszenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przez osoby niepowołane, przez nieuczciwych pracowników, a także utratę danych np. w wyniku kradzieży lub zgubienia samego urządzenia. Konsekwencje braku lub słabej aktywnej kontroli zabezpieczeń urządzeń mobilnych mogą wywołać bardzo dotkliwe dla firmy skutki.

Usługi bezpieczeństwa i administracji urządzeniami mobilnymi realizowane przez SI-Consulting dają pewność i bezpieczeństwo oparte na sprawdzonych i renomowanych platformach klasy MDM i MEP największych producentów.

Klient może zdecydować się zarówno na wdrożenie platformy na swoich zasobach i utrzymanie we własnym zakresie, jak i skorzystać z gotowych scenariuszy SI-Consulting w ramach abonamentu w chmurze.

W ramach usługi realizujemy m.in.:

 • Automatyczną konfigurację nowych urządzeń mobilnych w oparciu o utworzone polityki bezpieczeństwa, zaraz po pierwszym włączeniu smartphona lub tabletu.
 • Centralną zdalną administrację w trakcie używania urządzenia mobilnego (dodawanie, aktualizację i usuwanie aplikacji mobilnych, wsparcie dla użytkowników mobilnych z możliwością przejęcia sesji na ekranie - funkcja HelpDesk4Mobility)
 • Możliwość geolokalizacji zgubionego lub skradzionego urządzenia
 • Zdalne powiadomienia pop-up i możliwość doinstalowania dodatkowych aplikacji.
 • Zdalna blokada urządzenia mobilnego, kasowanie danych i przywrócenie do ustawień fabrycznych
 • Wsparcie dla koncepcji BYOD (bring your own device)

oraz inne.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!




« powrót