Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
  • oferta serwis sap banner


FIN-SEM

stk309103rkn
FIN-SEM-BPS
BI Integrated Planning jest rozwiązaniem, którego celem jest prowadzenie w firmie ergonomicznego i bezpiecznego przebiegu procesu planowania. Dzięki gotowym i możliwym do łatwego wprowadzenia scenariuszom planistycznym aplikacja IP wspiera szeroki zakres działań we wszytskich obszarach firmy zaangażowanych w planowanie i budżetowanie. Dzięki systemowej organizacji procesu unika się błędów, opóźnień i nieautoryzowanych zmian planu. 
BI-IP umożliwia pełną integrację procesów planowania z systemami ERP. Można z nich transferować dane do systemu SAP BW i wykorzystywać je jako bazę dla planowania strategicznego. Wyniki planowania mogą być również transferowane do systemu ERP, gdzie stanowią podstawę pracy operacyjnej – np. planowania produkcji i zakupów.
BI Integrated Planning to rozwiązanie w pełni zintegrowane z Hurtownią Danych SAP. Dzięki temu doskonale wspomaga tworzenie planów na podstawie danych historycznych z działalności Firmy, a następnie monitorowanie wykonania tych planów poprzez porównanie z danymi rzeczywistymi, zaciągniętymi do Hurtowni z różnych źródeł, zapewniając spójność danych planistycznych z danymi transakcyjnymi.
95158066
 
SEM-BCS
 
SAP Strategic Enterprise Management (SEM-BCS) - Konsolidacja oparta na SAP BW
 
Moduł SEM-BCS jest elastycznym narzędziem do obsługi procesów konsolidacyjnych. SEM-BCS zawiera wszelkie funkcje potrzebne do sporządzenia sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. 
Dzięki modułowi SEM-BCS zrealizowane mogą być wszystkie etapy konsolidacji – rozpoczynając od wprowadzenia danych z oddziałów i centrali spółek, a kończąc na przygotowaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
 
Proces konsolidacji jest złożony z zadań, które wykonywane są w określonej kolejności dla każdej spółki lub samofinansującego się oddziału. SEM-BCS posiada narzędzie wspomagające kontrolę procesu konsolidacji: monitor danych i konsolidacji. Monitor danych i konsolidacji ułatwia kontrolę każdego etapu konsolidacji poszczególnych oddziałów, a także pozwala na przegląd stopnia jej realizacji w odniesieniu do całej grupy. Monitor danych i konsolidacji prezentuje w logiczny i uporządkowany sposób zadania konsolidacyjne począwszy od etapu wprowadzenia danych pojedynczych spółek aż po uzyskanie skonsolidowanych sprawozdań grupy. 
 
Działania walidacyjne kontrolują zdefiniowane reguły np. czy aktywa są równe pasywom. Walidację można stosować tak samo dla sprawozdań jednego oddziału / spółki  jak i na poziomie grupy konsolidacji.
Eliminacje wzajemnych należności / zobowiązań polegają na dokonywaniu wyłączeń transakcji wewnątrzgrupowych bezpośrednio na podstawie zapisów transakcji w bazie danych. Wyłączeniu podlegają tu kwoty, które zarejestrowane są z identyfikatorem partnera transakcji na pozycjach sprawozdania finansowego wchodzących w skład zestawów eliminacyjnych. Pod względem technicznym eliminacje przychodów i kosztów wewnątrzgrupowych wykonywane są w ten sam sposób co eliminacje należności i zobowiązań. Konsolidacja eliminuje rózwnież wartość wewnętrznej marży ze stanów aktywów takich jak zapasy materiałowe, stnay produktów, produkcji w toku, środki trwałe, które zostały odsprzedane pomiędzy spółkami / oddziałami w tej samej konsolidowanej grupie.
 
Konsolidacja w SEM-BCS może służyć nie tylko celom prawnym, ale również zarządczym poprzez alternatywne konsolidowanie grupy na poziomie jednostek biznesowych czy też centrów zysku. 
 
Wprowadzenie danych sprawozdań finansowych do modułu SEM-BCS może odbywać się poprzez transfer z hurtowni danych oraz import danych z plików tekstowych, a także ręcznie wprowadzanie za pomocą formatek.  Metoda odczytu z pliku pozwala na pobieranie danych do systemu SEM-BCS z plików tekstowych utworzonych na podstawie MS Excel oraz z systemu SAP ERP. Za pomocą formatek wprowadzania danych możemy prowadzać, korygować oraz wyświetlać wprowadzone dane.
 
Dzięki automatyzacji proces konsolidacji jest znacznie mniej pracochłonny, wyniki można uzyskać znacznie szybciej i są one pozbawione błędów. Dzięki mniejszej uciążliwości konsolidację można przeprowadzać nie tylko w okresach wymaganych przez przepisy prawa, ale również dla własnych celów zarządczych dla każdego zamkniętego okresu sprawozdawczego.
 « powrót