Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


hybris Commerce

The hybris platform is one of the latest solutions dedicated to companies in the e-commerce industry. It combines experiences and preferences of clients identified in all possible sales channels, analyzes them on almost real-time basis and provides its users with offers perfectly tailored to their needs. Multichannel service strongly involves clients in the process of purchase, which translates itself to the increase in sales of products, services and digital content.

Together with the OmniCommerce software the hybris platform makes it possible to implement modern management processes of commercial data and sales, which provides the company with an individual presentation of its products, orders and clients, who in turn receive consistent information about the company. This tool is efficient, scaled and flexible, and therefore companies will not need to implement additional e-commerce platforms, as a result keeping their overall costs of ownership low.

Companies can use hybris in form of local installation, software made available on request and as a version provided and managed in hosting. Various forms of availability enable entrepreneurs to easily adjust the model of cooperation with the provider-operator to their infrastructural and financial capabilities.

This platform is perfect for customer service and sales, both in B2B and in B2C.

SI-eCommerce is a Polish company implementing hybris both in national, as well as global market. It is the first company in Central and Eastern Europe which was authorized to sell and service the hybris platform. SI-eCommerce can not only sell hybris licenses directly to its clients, but also provide them with technical support. Hybris consultants from SI-eCommerce are among those less than 20 people worldwide who achieved hybris Product Support V5 certificate. Learn more: www.si-ecommerce.pl

hybris Commerce platform – B2B

hybris B2B Commerce makes it possible to reduce complexity by consolidating management with many business models, channels and markets. This software enables companies in B2B sector to cooperate with different suppliers and shops on one platform in an international environment via built-in service available in many languages. It automates sale management and ensures operational efficiency necessary to increase customer satisfaction and, as a result, profit.

hybris B2B Commerce allows you to integrate a whole product offer, suppliers' catalogs, stocks, contracts, customer-related information, offer contents and orders in one tool. It systematizes information and reduces costs of administration and management of sales and sales-related processes. Also, it enables you to consolidate product-related content, thanks to which clients always get uniform information in all sales channels, and what's more can manage the buying processes in a very simple way, receive personalized offers and experience functionalities well known from the B2C sector.

Major advantages:

 • Manging different business models and synchronization of all channels and markets.
 • Providing one central platform for all trading partners.
 • Ensuring consistency of contents in all channels.
 • Providing users with personalized service, contents and online navigation.
 • Adjusting catalogs, prices and offers to individual needs.
 • Increasing sales through advanced promotion.
 • Reducing administrative burdens thanks to self-service functions for clients.
 • Improving order management and realization.
 • Simplifying data exchange with external systems.
 • Meeting strict requirements in scope of processing of transactions by means of using the best solutions for scaling, flexibility and efficiency.

hybris Commerce platform – B2C

One of the biggest challenges for B2C is to make it maximally easier for the consumers to search for products and buy them, while acquiring information about it at the same time. Information about clients are nowadays the key to successful trading activities.

The hybris platform combines a range of functionalities which form a ready recipe for easy management of information about clients in all sales channels, and at the same time sustaining offer personalization and interaction between the brand and the client. The hybris solution gives the clients in B2C the possibility to manage a multichannel sales by using one tool and combining all information about client preferences in one consistent database. What is more - this tool allows you to implement additional channels of communication with clients, which multiplies the number of opportunities to reach them and therefore to increase sales.

hybris B2C Commerce makes it also possible to create special, detailed e-commerce websites, that are managed via intuitive and user-friendly CMS system (Content Management System), integration of other channels, such as mobile platforms, printed catalogs or call centers, as well as multiplying mobile websites, points of service for different countries, segments and brands on one platform.

Major advantages:

 • This solution enables you to implement addition channels, such as mobile systems, printed catalogs, call centers etc. on one platform.
 • Central management of content (CMS) and product data (PCM) guarantees data consistency in all channels.
 • This software enables you to manage many shops on one platform, which can be useful in case of shared systems or strategies including many brands and countries.
 • Personalization, promotion and real-time search or navigation functions help you to increase conversion ratios.
 • Integrated customer service improves customer satisfaction and increases sales.
 • Central management of orders enables efficient realization of orders placed by means of different channels.
 • The software offers the best scalability, flexibility and efficiency in this class of solutions, which allow companies to manage large systems and numerous transactions.

Learn more on www.hybris.com/en/

Platforma hybris jest jednym z najnowocześniejszych rozwiązań dedykowanym dla firm funkcjonujących w branży e-commerce. Łączy doświadczenia i preferencje klientów zaobserwowane we wszystkich możliwych kanałach sprzedaży, analizuje je niemal w czasie rzeczywistym i dostarcza odbiorcom jak najlepiej dopasowane oferty. Obsługa wielokanałowa silnie angażuje klienta w proces zakupu, co jednocześnie przekłada się na wzrost sprzedaży produktów, usług i treści cyfrowych.

Platforma hybris z oprogramowaniem OmniCommerce umożliwia wdrożenie nowoczesnych procesów zarządzania danymi handlowymi oraz sprzedażą, dzięki czemu firma otrzymuje indywidualną prezentację swoich produktów, zamówień i klientów, klienci natomiast spójną informację dotyczącą firmy. Narzędzie jest wydajne, skalowalne i elastyczne, dzięki czemu przedsiębiorstwa nie będą miały potrzeby wdrażać dodatkowych platform e-commerce, a to z kolei wpływa na utrzymanie niskiego całkowitego kosztu posiadania.

Z platformy hybris firmy mogą korzystać w formie instalacji lokalnej, oprogramowania udostępnionego na żądanie oraz wersji udostępnianej i zarządzanej w hostingu. Dzięki różnym formom dostępności narzędzia przedsiębiorcy mogą łatwo dopasować model współpracy z dostawcą-operatorem do swoich możliwości infrastrukturalnych i finansowych.

Platforma hybris jest narzędziem, które doskonale sprawdza się w obsłudze klienta i sprzedaży zarówno w obszarze B2B jak i B2C.

Polską firmą wdrażającą hybris, zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym, jest SI-eCommerce. Jest pierwszą firmą w Europie Centralnej i Wschodniej, która otrzymała autoryzację sprzedażową i serwisową dla platformy hybris. SI-eCommerce może nie tylko bezpośrednio sprzedawać licencje hybris swoim Klientom, ale także zapewnić im wsparcie techniczne. Konsultanci hybris z SI-eCommerce należą dziś do grona niespełna 20 osób w świecie, które uzyskały certyfikat hybris Product Support V5. Dowiedz się więcej na: www.si-ecommerce.pl

platforma hybris Commerce – rozwiązanie B2B

Rozwiązanie hybris B2B Commerce pozwala ograniczyć złożoność przez konsolidację zarządzania wieloma modelami biznesowymi, kanałami i rynkami. Oprogramowanie to umożliwia firmom z sektora B2B współpracę z różnymi dostawcami, dystrybutorami i sklepami na jednej platformie w środowisku międzynarodowym, poprzez wbudowaną obsługę w wielu językach. Automatyzuje zarządzanie sprzedażą i zapewnia efektywność operacyjną niezbędną do zwiększania zadowolenia klientów i - w rezultacie - zysków.

Rozwiązanie hybris B2B Commerce pozwala integrować całą ofertę produktową, katalogi dostawców, zapasy, umowy, informacje dotyczące klientów, treści ofertowe i zamówienia w jednym narzędziu. Systematyzuje informacje oraz ogranicza koszty administrowania i obsługi procesów sprzedażowych i około sprzedażowych. Pozwala na konsolidowanie treści dotyczących danych produktów, dzięki czemu klient otrzymuje zawsze jednolite informacje we wszystkich kanałach sprzedaży, a co więcej -klienci mogą tu w bardzo prosty i łatwy sposób obsługiwać proces zakupu, otrzymywać spersonalizowane oferty i doświadczać funkcjonalności znanych im dobrze z sektora B2C.

Najważniejsze korzyści:

 • Obsługa różnych modeli biznesowych oraz synchronizacja wszystkich kanałów i rynków.
 • Udostępnienie centralnej platformy dla wszystkich partnerów handlowych.
 • Zapewnienie spójności treści we wszystkich kanałach.
 • Zapewnienie użytkownikom spersonalizowanej obsługi, treści i nawigacji online.
 • Dostosowanie katalogów, cen i ofert do indywidualnych potrzeb.
 • Podniesienie sprzedaży przez zaawansowaną promocję.
 • Zmniejszenie obciążeń administracyjnych za pomocą samoobsługowych funkcji dla klientów.
 • Usprawnienie zarządzania zamówieniami i ich realizacji.
 • Uproszczenie wymiany danych z systemami zewnętrznymi.
 • Spełnienie wysokich wymagań w dziedzinie przetwarzania transakcji dzięki stosowaniu najlepszych w tej klasie rozwiązań skalowalności, elastyczności i wydajności.

platforma hybris Commerce – rozwiązanie B2C

Jednym z największych wyzwań dla sektora B2C jest maksymalne ułatwienie konsumentom wyszukiwania i kupowania produktów z jednoczesnym pozyskiwaniem informacji na ich temat. To informacje o kliencie stają się dziś kluczem do osiągnięcia skuteczności w działaniach handlowych.

Platforma hybris łączy w sobie szereg funkcjonalności, które są gotową receptą na łatwe zarządzanie informacjami o kliencie we wszystkich kanałach sprzedaży, zachowując przy tym personalizację ofertową oraz interakcję marki z klientem. Rozwiązanie hybris, klientom funkcjonującym w obszarze B2C, daje możliwość obsługi wielokanałowej sprzedaży poprzez jedno narzędzie i łączenia wszelkich informacji o preferencjach klienta w jedną spójną bazę danych. Co więcej - narzędzie pozwala na wdrożenie innych dodatkowych kanałów komunikacji z klientem przez co możliwości dotarcia do klienta, a co za tym idzie – zwiększenia sprzedaży, zostają zwielokrotnione.

Rozwiązanie hybris B2C Commerce umożliwia ponadto tworzenie specjalnych, dopracowanych stron e-commerce, zarządzanych intuicyjnym i przyjaznym systemem CMS (Content Management System), integrację innych kanałów, jak platformy mobilne, katalogi drukowane czy call-center, a także zwielokrotnianie stron mobilnych, punktów obsługi dla różnych krajów, segmentów i marek na jednej platformie.

Najważniejsze korzyści:

 • Rozwiązanie pozwala wdrożyć na jednej platformie dodatkowe kanały, takie jak systemy mobilne, katalogi drukowane, call-center itp.
 • Centralne zarządzanie treścią (CMS) oraz danymi produktowymi (PCM) gwarantuje spójność danych we wszystkich kanałach.
 • Oprogramowanie umożliwia obsługę wielu sklepów na jednej platformie, co przydaje się w przypadku systemów współdzielonych lub strategii obejmujących wiele marek i krajów.
 • Personalizacja, promocja oraz funkcje wyszukiwania i nawigacji w czasie rzeczywistym pomagają zwiększyć wskaźniki konwersji.
 • Zintegrowana obsługa klienta zwiększa poziom zadowolenia klientów i podnosi sprzedaż.
 • Centralne zarządzanie zamówieniami umożliwia sprawną realizację zamówień złożonych za pośrednictwem różnych kanałów.
 • Oprogramowanie oferuje najlepszą skalowalność, elastyczność i wydajność w tej klasie rozwiązań, co pozwala firmom obsługiwać duże systemy i liczne transakcje.

Więcej na stronie: www.hybris.com/en/
« powrót

Informacje, które również mogą Cię interesować

NEWS

Hybris – jak uratować stracony czas - 20 października, Wrocław


22.09.2015 - Newsy

Pierwsza w Europie autoryzacja serwisowa hybris dla SI-Consulting


02.12.2015 - Informacje prasowe, Newsy

Praktycy o rynku commerce - jak uratować stracony czas?


23.09.2015 - Informacje prasowe