Interesuje Cię nasza oferta?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SI-Consulting Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-111), ul. Ślężna 118, zwana dalej „Spółką”, która przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza zapytanie. Całkowita treść obowiązku informacyjnego znajduje się pod linkiem:
Klauzula dotycząca bezpośredniego pozyskiwania danych osobowych (zgłoszenie/zapytanie).
Znajdują się tam szczegółowo opisane kategorie, cel, okres, przysługujące prawa oraz niezbędne dane kontaktowe, dotyczące przetwarzanych danych osobowych.
 • oferta serwis sap banner


Zarządzanie rabatami retrospektywnymi

Umowy rabatowe to inaczej porozumienia dotyczące udzielenia rabatów Klientom za uzyskanie określonego poziomu obrotów. Umowy te najczęściej przyjmują formę rabatów retrospektywnych.

Oferowane wdrożenie rabatów retrospektywnych skutkuje uruchomieniem mechanizmu, który pozwala na wypłacenie kontrahentowi dodatkowych profitów na podstawie umowy dotyczącej osiągnięcia określonego celu biznesowego tzw. uzgodnienia rabatowego. Transakcja jest rejestrowana w systemie jako korekta wartościowa. System na poziomie procedury cenowej dokumentu fakturowania utrzymuje informację o każdym rabacie udzielonym z tytułu uzgodnienia rabatowego.

System automatycznie rejestruje fakt sprzedaży, która spełnia kryteria uzgodnienia rabatowego. W momencie księgowania faktury sprzedaży, księgowana jest również rezerwa na poczet przyszłych wypłat z tytułu umowy.

Rozliczenie rabatu retro odbywa się przez zmianę statusu uzgodnienia rabatowego i automatyczne wygenerowanie dokumentu żądania korekty. Dzięki zastosowaniu mechanizmu szczegółowego rozliczenia, system uwzględnia podział wypłacanej wartości na materiały użyte wcześniej w fakturach sprzedaży.

Dodatkową zaletą rozwiązania jest to, że można je stosować niezależnie od rozwiązania standardu SAP. Rozwiązanie działa bowiem na poziomie rodzaju uzgodnienia rabatowego.

Standard systemu SAP oferuje funkcjonalność rabatów retrospektywnych. Funkcjonalność ta realizowana jest przez standardowe dokumenty uzgodnień rabatowych, w których odzwierciedlana jest umowa biznesowa zawierana pomiędzy sprzedającym a kupującym. System pozwala na wprowadzenie okresu obowiązywania umowy, warunków na podstawie których zostaną zawiązane rezerwy dla sprzedającego na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu tej umowy, kontrahenta dla którego definiowane jest uzgodnienie oraz statusu uzgodnienia, na podstawie którego system określa możliwość rozliczenia.

Podstawowym i bardzo ważnym elementem rozwiązania dotyczącego rabatów retro są warunki cenowe, które muszą zostać dokładnie określone i skonfigurowane na etapie prac wdrożeniowych.

System umożliwia zdefiniowanie różnych warunków np.:

 • rabaty procentowe liczone od wartości sprzedaży konkretnego materiału lub grupy materiałowej,
 • rabaty kwotowe liczone od wartości sprzedaży w zadanym okresie,
 • rabaty liczone według własnych formuł zdefiniowanych przez kontrahenta,
 • rabaty wynikające ze skali: liczone od nadwyżki ponad zdefiniowane progi itp.

Możliwości jest tutaj bardzo wiele i są one uzależnione od przypadków biznesowych stosowanych u konkretnego kontrahenta.

Ważnym jest, aby definicje warunków zostały zawarte w użytkowanych procedurach cenowych na czas uruchomienia funkcjonalności w systemie. Chodzi o to, aby w momencie wygenerowania pierwszej faktury sprzedaży, dokument posiadał zmodyfikowaną już procedurę cenową. Rozliczenie rabatów może obejmować bowiem tylko te dokumenty, które posiadają w swojej procedurze odpowiednie warunki cenowe istotne z punktu widzenia tego rozwiązania.

W momencie utworzenia uzgodnienia rabatowego system śledzi tworzone po nim dokumenty sprzedaży, Jeśli zostanie utworzona faktura sprzedaży spełniająca kryteria uzgodnienia rabatowego, to następuje księgowanie wartości rezerwy wynikającej z warunku rabatowego na konto rozliczeń przyszłych okresów. Rezerwy te zostaną rozwiązanie w momencie rozliczenia umowy.

Oczywiście uzgodnienie rabatowe nie musi być tworzone przed momentem utworzenia faktur sprzedaży, system ma możliwość uruchomienia tego mechanizmu nawet po fakcie utworzenia dokumentów sprzedaży.

W takim przypadku wykonywany jest raport, który aktualizuje istniejące faktury sprzedaży i umożliwia zaksięgowanie rezerw w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Użytkownik ma możliwość rozliczenia uzgodnienia rabatowego w czasie jego trwania lub po okresie jego obowiązywania.

Na bazie monitorowania obrotów oraz własnej wiedzy biznesowej, podejmuje decyzję rozliczenia umowy.
Decyzja skutkuje zmianą statusu uzgodnienia rabatowego oraz wprowadzeniem wartości do wypłaty.

Efektem tego jest automatyczne wygenerowanie żądania korekty, które jest podstawą do utworzenia faktury korekty rozwiązującej rezerwy i wypłacającej Klientowi naliczoną wartość zgodną z umową.

Oferowane rozwiązanie daje możliwość rozliczenia części lub całości uzgodnienia w sposób szczegółowy do poziomu materiałów, które zostały użyte w fakturach sprzedaży spełniających kryteria istotne dla naliczenia rabatów retro.

Mechanizm rozliczający, który używany jest w momencie automatycznego generowania żądania korekty, bada wszystkie pozycje na istotnych fakturach sprzedaży i rozdziela wartość rozliczeniową proporcjonalnie na poszczególne materiały. Dzięki temu wystawiana faktura korekta zawiera wszystkie pozycje, które były ewidencjonowanie na fakturach istotnych dla rabatów retro.

Zalety rozwiązania:

 1. Możliwość określania warunków rabatowych na poziomie nie związanym z materiałem. Oferowany mechanizm sam rozlicza wypłaconą wartość uzgodnienia co do poziomu materiału użytego w fakturach sprzedaży.
 2. Automatyczne generowanie żądania korekty z podziałem na materiały użyte w fakturach sprzedaży.

W ramach wdrożenia przewidywane są:

 1. Analiza stanu obecnego i opracowanie koncepcji uruchomienia procesów rabatów retrospektywnych :
  1. Określenie rodzajów uzgodnień rabatowych
  2. Określenie warunków cenowych istotnych dla funkcjonowania rabatów retrospektywnych
  3. Określenie zasad obowiązywania warunków
 2. Opracowanie prototypu rozwiązania:
  1. Prace konfiguracyjne w zakresie implementacji rozwiązania rabatów retrospektywnych
  2. Prace konfiguracyjne związane z modyfikacją procedur cenowych
  3. Prace programistyczne w zakresie szczegółowego rozliczenia rabatów retrospektywnych w podziale na materiały.
  4. Opracowanie nowego rodzaju faktury korekty (jeden rodzaj)
  5. Prace programistyczne związane z dostosowaniem wydruku faktury korekty (jeden formularz).
  6. Testy wewnętrzne.
 3. Wsparcie testów klienckich.
 4. Dokumentacja konfiguracji i prac programistycznych.« powrót