SI-CONSULTING KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – DZIAŁANIA MARKETINGOWE

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana dobrowolnie podanych danych osobowych jest SI-Consulting Sp z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-304), przy ul. A. Słonimskiego 1 (dalej SI-Consulting Sp z o.o.).

Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora, bądź mailowo iod.sic@si-consulting.pl Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod.sic@si-consulting.pl

Prosimy, aby w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, w pierwszej kolejności zwracali się Państwo z pytaniami do Administratora lub do Inspektora Ochrony Danych.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe, będą/mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • Podejmowania działań marketingowych i przesyłania informacji handlowych Administratora na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także zgody na otrzymanie takiej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) – zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawo Telekomunikacyjne. Po wyrażeniu przez Państwa zgody, Administrator będzie mógł wysyłać do Państwa informacje handlową za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) lub skontaktować się z Państwem na podany numer telefonu (telefon, sms). W tym przypadku Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji powyższego celu lub do wycofania którejkolwiek z udzielonych zgód. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowej od Administratora,
 • dla ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami oraz dla wykazania rozliczalności działań Administratora, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń i zapewnienia rozliczalności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu przedawnienia roszczeń wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów.

Na potrzeby realizacji powyższych celów Państwa dane osobowe nie będą podlegały decyzjom w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. Zgodę można wycofać kontaktując się z Administratorem na adres mailowy: iod.sic@si-consulting.pl Informujemy także, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na działania, które Administrator podjął zanim zgoda została wycofana.

Odbiorcy danych – komu Administrator może przekazać dane osobowe

SI-Consulting Sp z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz SI-Consulting Sp z o.o.. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym SI-Consulting Sp z o.o. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z SI-Consulting Sp z o.o., które świadczą takie usługi jak: księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, SI-Consulting Sp z o.o. stosuje Standardowe klauzule umowne jako środek zabezpieczający w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Ponadto SI-Consulting Sp z o.o. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z SI-Consulting Sp z o.o..

Prawa, które Państwu przysługują

Przysługują̨ Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • prawo dostępu do danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt za pomocą wskazanych w niniejszej klauzuli środków komunikacji.

 • prawo sprostowania danych osobowych

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Dane osobowe mogą Państwo aktualizować zgłaszając taką potrzebą do nas, za pomocą wskazanych w niniejszej klauzuli środków komunikacji.

 • prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym)

Mają Państwo prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe, które Państwa dotyczą. Prosimy brać pod uwagę, że prawo to nie jest bezwzględne i jako Administrator możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich dalszego przetwarzania.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą, uwzględniając następujące warunki:

- jeżeli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po weryfikacji uzasadnionego interesu i dokonaniu każdorazowej oceny.
- jeżeli zgłoszą nam Państwo, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych do momentu zweryfikowania ich poprawności.
- jeżeli przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, a Państwo sprzeciwili się ich usunięciu.
- jeżeli cel przetwarzania danych został osiągnięty przez Administratora, ale dane te wymagane są przez Państwa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Mają Państwo prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą, w zakresie, w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które wykaże wyższość Państwa interesu lub prawa. Zostaniecie państwo poinformowani o tym fakcie.

 • prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo przenoszenia danych, w tym otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych, które dostarczyli Państwo Administratorowi, jeśli podstawą do przetwarzania była zgoda osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), bądź przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Prawo przysługuje również, gdyż przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 • prawo niepodlegania decyzji, opierającej się wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie w tym profilowanie

Mają Państwo prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, i które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

 • prawo cofnięcia wyrażonej zgody

Maja Państwo prawo w dowolnym momencie cofnąć wyrażoną dobrowolnie zgodę, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają̨ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa skargi, dostępne są na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.