Konwersja planu kont w EnergiaPro S.A.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firmy EnergiaPro, w czasie 1 tygodnia stworzyliśmy i zaimplementowaliśmy odpowiedni program w systemie SAP, który w zgodzie z ustawą o podatku akcyzowym, ewidencjonuje energię elektryczną oraz nalicza podatek akcyzowy. Dodatkowo może on, na życzenie Klienta, tworzyć wydruk zeznania podatkowego czy też księgować zapłatę podatku w systemie SAP. 

Przy udziale SnP przeprowadziliśmy innowacyjny, na skalę Polski, projekt konwersji planu kont w EnergiaPro S.A.. Głównym celem projektu było ujednolicenie planu kont w EnergiaPro S.A. w trakcie roku obrachunkowego, poprzez konwersję  struktury kont Oddziału Wrocław na strukturę kont Centrali. Zapewnienie jednolitej konfiguracji systemu SAP wymagało dodatkowego wdrożenia modułu CO-PA w Oddziale Wrocław na wzór działający w Centrali. Po raz pierwszy w Polsce wykorzystano narzędzie Technical Conversion Workbench (TCW), które zagwarantowało przeprowadzenie procesu technicznej  konwersji w rekordowym czasie kilkunastu godzin. Projekt umożliwił tworzenie wspólnych sprawozdań finansowych dla O/Wrocław oraz dla Centrali.  Ponadto, raporty finansowe dla poszczególnych jednostek gospodarczych pracujących na tym samym planie kont zostały w dużym stopniu porównywalne bez konieczności manualnych modyfikacji, co w znaczący sposób wpłynęło na obniżenie czasochłonności tych prac.

Kompleksowy projekt konwersji planu kont z użyciem narzędzi SLO (System Landscape Optimization) [jeszcze nie zatwierdzony tekst przez Klienta] W lipcu produktywnie zostały uruchomione w EnergiaPro w centrali zmiany związane z aktualizacją planu kont i przejście na ewidencję operacji księgowych wg wymagań MSR.

W związku ze zmianą polityki rachunkowości w EnergiaPro zaistniała potrzeba zmiany planu kont w roku 2011. Zmiany w planie kont rozpoczęły się już w roku 2010 ale kontynuowane były jeszcze w roku 2011. Takie rozłożenie w czasie działań związanych z aktualizacją planu kont wpłynęło na to, że część operacji gospodarczych została w roku 2011 zaewidencjonowana jeszcze na „starych” kontach.

Służby księgowe EnergiaPro zgłosiły się do SI- Consulting z zapytaniem, czy możliwe jest sporządzanie podstawowych raportów finansowych (zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej, bilans, rachunek wyników) za rok 2011 bazując już tylko na nowych kontach (opisanych w zakładowym planie kont jako obowiązujące w bieżącym roku obrotowym).

Problemem było to, że bardzo dużo operacji było już zapisanych na nieaktualnych kontach KG.

Podjęliśmy to zadanie i rozpoczęliśmy projekt dostosowania systemu finansowo- księgowego do zmienionego planu kont i zmienionych wymagań co do ewidencji części operacji gospodarczych. 

Projekt był wielowymiarowy i dotykał kilka obszarów finansowo- księgowych, m.in:

  • aktualizacja danych podstawowych kont księgi głównej
  • zmiany w konfiguracji obszarów wyceny środków trwałych i modyfikacja przypisań kont księgi głównej 
  • zmiany w konfiguracji FI i uwzględnienie w ustawieniach systemu nowych kont
  • operacja przeniesienia sald w roku 2010 ze „starych” kont na „nowe” konta
  • operacja przeniesienie obrotów roku 2011 ze „starych” kont na „nowe’’ konta
  • modyfikacja ekranów danych podstawowych środków trwałych i uwzględnienie nowych słowników służących do dodatkowych wymagań odnośnie klasyfikacji i podziału środków trwałych
  • nowy raport w środkach trwałych

W efekcie naszych prac w lipcu 2011 z systemu SAP można było wygenerować  statutowe sprawozdania finansowe uwzględniające obroty tylko z aktualnie obowiązujących w EnergiaPro kont księgi głównej.

Główny cel jakim było zachowanie jednej z podstawowych zasad rachunkowości - zasady ciągłości danych w danych roku obrotowym,  został osiągnięty.  W sierpniu 2011 służby księgowe EnergiaPro uzyskały możliwość raportowania i klasyfikacji środków trwałych wg nowych dodatkowych kryteriów i wymagań związanych z nową polityką rachunkowości.